Badania laboratoryjne

Badania fizykochemiczne

• badania wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, gleb, odpadów i surowców skalnych,
• badania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,
• monitoring składowisk odpadów,
• monitoring środowiska wokół obiektów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (stacje paliw, elektrociepłownie, zakłady przemysłowe),
• monitoring jakości odprowadzanych do środowiska ścieków deszczowych, przemysłowych, komunalnych.

Badania fizykomechaniczne

• badania gruntów dla potrzeb prac ziemnych,
• badania jakości surowców skalnych i kruszyw do odpowiednich celów (m.in. budownictwa drogowego, kolejowego i ogólnego, przydatność do betonów i zapraw) wraz z wydaniem orzeczenia,
• badania materiałów do okładzin pionowych i poziomych (granit, piaskowiec) wraz z wydaniem orzeczenia,
• badania przydatności gruntów do celów rekultywacyjnych,
• badania przydatności surowców do budownictwa hydrotechnicznego,
• badania przydatności surowca ilastego wyrobów budowlanych i cienkościennych (wyroby ceramiczne) wraz z wydaniem orzeczenia,
• badania odpadów.

Prace i pomiary terenowe

• badanie składu i emisji gazów składowiskowych,
• badanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego,
• instalacja deszczomierzy oraz pomiary opadów atmosferycznych,
• konserwacja i renowacja piezometrów,
• monitoring warunków atmosferycznych,
• pomiary geodezyjne, badanie osiadania i stateczności zboczy,
• pomiary i badania fizykochemiczne wykonywane w terenie,
• pobieranie próbek gleb, odpadów, osadów oraz kompostu,
• pobieranie próbek ścieków,
• pobieranie próbek wód powierzchniowych i podziemnych,
• pobieranie próbek wody pitnej,
• sondowania, instalacja punktów monitoringowych.

Wszystkie badania oferowane przez Laboratorium Badań Środowiskowych wykonywane są przez doświadczony personel, wg obowiązujących przepisów prawnych w oparciu o międzynarodowe normy i własne procedury badawcze.

Potwierdzeniem kompetencji Laboratorium jest Certyfikat Akredytacji AB 1010 oraz bardzo dobre wyniki corocznego udziału w międzynarodowych programach badania biegłości laboratoriówi porównaniach międzylaboratoryjnych.

GermanEnglishPoland