Wykonywanie badań biegłości wody i ścieków

W ramach prowadzonego programu ENVIRON cyklicznie wykonujemy między innymi badania biegłości wody oraz badania biegłości ścieków.

Badania biegłości wody

Badania biegłości wody dotyczą wody do picia, wód powierzchniowych, wód z rzek i strumieni oraz wód podziemnych. Badania biegłości wody obejmują następujący zakres: pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, itp. Badania są prowadzone na jednorodnych próbkach wody.

Wykonywanie badań biegłości wody wiąże się z przestrzeganiem procedur mających na celu ujednolicenie badań. Szczegóły programu znajdują się tu: link.

 

Badania biegłości ścieków

Badania biegłości ścieków dotyczą ścieków oraz osadu ściekowego. Zakres badań biegłości ścieków obejmuje: BZT5, ChZT, zawiesinę ogólną, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny itp., natomiast pomiar  temperatury, pH oraz PEW wykonywane jest w terenie podczas organizacji badań biegłości związanych z pobieraniem próbek ścieków.

Wykonywanie badań biegłości ścieków nakłada na uczestników obowiązek przestrzegania procedur mających na celu ujednolicenie badań. Szczegóły programu znajdują się tu:

link.

GermanEnglishPoland